top of page

PORUCHY ŘEČI U DOSPĚLÝCH

 • náprava vad a poruch výslovnosti

 • nápravě komunikace u pacientů po CMP

 • dysartrie

 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

 • koktavost ( balbuties )

 • náprava sluchových vad a poruch

Vedle poruch řeči existují poruchy hlasu.

 

Afázie

 

Afázie je porucha chápání řeči a vyjadřování způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o ztrátu již nabyté schopnosti komunikovat. Postihuje zejména dospělou populaci. Vzniká po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, poraněních mozku, zánětech mozku a jeho blan.

 

Jak může afázie vzniknout?

 • po cévní mozkové příhodě

 • nádorech mozku

 • poraněních mozku

 • zánětech mozku a jeho blan

Jak se afázie projevuje:

 • ztráta naučené schopnosti hovořit

 • porucha porozumění řeči (např. pacient nechápe význam slov, má omezenou schopnost rozumět)

 • porucha tvorby slov, vět, které jsou potřebné pro vyjádření myšlenky

 • narušena v různé míře schopnost produkce řeči (od nenápadných projevů po naprostou absenci mluveného projevu)

 • porucha doprovázena dalšími deficity např. narušeno čtení, psaní

 

Dysartrie

 

Dysartrie je narušení článkování řeči na základě organického poškození centrální nervové soustavy. Vyskytuje se ve spojení rozličných neurologických onemocnění.

Jak se dysartrie projevuje:

 • těžká porucha artikulace – řeč je téměř nesrozumitelná

 • porucha dýchání, fonace, rytmu, melodie, intonace

 

Breptavost (rychlé tempo řeči)

 

Mluvíte moc rychle a nedbale? Pak by se mohlo jednat o breptavost. Breptavost je porucha dynamiky a tempa řeči. Tempo řeči je tak rychlé, že se řeč stává až nesrozumitelnou. Lidé s breptavostí jsou osoby dynamické, nejen rychle mluví, ale i jejich projevy mají akcelerovaný, zrychlený ráz.

Jaké jsou projevy breptavosti:

 • zrychlené tempo řeči, řeč se stává až nesrozumitelnou

 • hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny

 • artikulace je setřelá

 • změny v pohybech a celkovém chování

 • pohyby jsou rychlé, zbrklé až překotné

 

Koktavost

 

Zadrháváte? Mohlo by jít o koktavost. Koktavost je porucha plynulosti řeči. Je to emocionální porucha a současně nejtíživější vada řeči se značně nepříznivými dopady na osobnost postiženého.

Jaké jsou projevy koktavosti:

 • mnohočetné opakování částí slov, první hlásky, slabiky

 • prodlužování hlásek

 • pozorovatelné napětí ve tváři, svalstvu krku

 • třes, nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka

 • pocit zápasení s řečí

 • strach z mluvního projevu, vyhýbání se řeči

 • neobvyklý počet pomlk, nahrazování slov jinými výrazy

 • tiky, různé pohyby rukou, nohou, celého těla při řeči

 

Poruchy hlasu

 

Poruchy hlasu jsou dvojího druhu. Organické poruchy hlasu jsou způsobeny např. nedomykavostí hlasivek, vrozenými vadami či anomáliemi. Získané poruchy hlasu mohou být způsobeny hlasovou únavou či chrapotem.

Poruchy hlasu se projevují:

 • pocitem hlasové únavy

 • chrapotem trvajícím déle jak tři týdny

 • až bezhlasím

JE DOBRÉ VĚDĚT

bottom of page