top of page

PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ

Poskytujeme logopedickou péči u těchto poruch řeči:

 • opožděný vývoj řeči

 • dyslalie ( náprava artikulace )

 • vývojová dysfázie

 • mutismus ( nemluvnost )

 • balbuties ( koktavost )

 • breptavost ( rychlé tempo řeči )

 • poruchy řeči při anomáliích orofaciálního systému

 • poruchy hlasu

dále:

 • nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění ( DMO, LMD, oligofrenie, mentální retardaci )

 • dyslexie ( poruchy čtené a psané řeči )

 • náprav sluchových vad a poruch

 • autismus, Aspergerův syndrom

 

Opožděný vývoj řeči

 

Opožděný vývoj řeči se projevuje tak, že dítě okolo druhého roku nemá nebo má jen velmi malou slovní zásobu. Netvoří věty. Jeho řeč je velmi špatně srozumitelná.

Jak se opožděný vývoj řeči projevuje:

 • dítě kolem 3. roku má malou slovní zásobu

 • tvoří jen dvouslovné až tříslovné věty

 • řeč je obtížně srozumitelná, až nesrozumitelná

 • dítě komolí slabiky a slova

Jedná se o opožděný vývoj řeči, pokud podrobné vyšetření neprokáže žádnou z těchto diagnóz:

 • neurologický nález ve smyslu dětské mozkové obrny

 • není porucha jemné motoriky ani motoriky jazyka

 • dítě má normální sluch

 • dítě nemá defekt intelektu

 

Dyslálie (patlavost )

 

Dyslálie čili patlavost je porucha výslovnosti hlásek. Dyslálie je nejrozšířenější porucha řeči dětského věku.

Jak se dyslálie projevuje:

 • vadná nebo nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek např. L,R,Ř, C,S,Z,Č,Š,Ž

 

Vývojová dysfázie

 

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností naučit se komunikovat .

Příčiny vzniku vývojové dysfázie:

 • při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte

Projevy vývojové dysfázie:

 • vývoj řeči je opožděn

 • je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápaní stavby vět

 • vyšetření sluchu je normální

 • rozumění řeči je většinou dobré

 • malá slovní zásoba

 • porucha stavby slov, vět a jejich gramatické struktury (dítě nedodržuje počet slabik ve slově,nedodržuje pořádek slov větě, poruchy časování, skloňování, vynechávání si,se, chybné užívání předložek a předložkových vazeb)

 • porucha paměti

 • poruchy motoriky mluvidel při tvorbě hlásek

 • porucha jemné motoriky (kresba výrazně opožděna)

 

Dysartrie

 

Dysartrie je narušení článkování řeči na základě organického poškození centrální nervové soustavy.

Dysartrie se vyskytuje:

 • nejčastěji ve spojení s dětskou mozkovou obrnou

Projevy dysartrie:

 • těžká porucha artikulace – řeč je téměř nesrozumitelná

 • porucha dýchání, fonace, rytmu, melodie, intonace

 

Koktavost (balbuties)

 

Koktavost je porucha plynulosti řeči, dítě zadrhává. Je to nejtíživější vada řeči se značně nepříznivými dopady na osobnost postiženého.

Jak se koktavost projevuje:

 • mnohočetné opakování částí slov, první hlásky, slabiky

 • prodlužování hlásek

 • pozorovatelné napětí ve tváři, svalstvu krku

 • třes, nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka

 • pocit zápasení s řečí

 • strach z mluvního projevu, vyhýbání se řeči

 • neobvyklý počet pomlk, nahrazování slov jinými výrazy

 • tiky, různé pohyby rukou, nohou, celého těla při řeči

Kritická období koktavosti:

 • a) 3 – 4 rok

 • b) vstup do školy

Několik rad pro rodiče ohledně koktavosti:

 • dítě neokřikujeme, neopravujeme, když se zaráží

 • trpělivě dítě vyslechneme, dopřejeme mu dostatek času k vyjádření myšlenky

 • dítě nevylučujeme z veřejného vystupování, ale nikdy ho k veřejnému vystupování nenutíme

 • bráníme posměchu ostatních dětí, pozornosti ostatních dospělých

 • v počátečním stádiu koktavosti není vhodné provádět nápravu artikulace

 

Breptavost (rychlé tempo řeči)

 

Breptavost je porucha dynamiky a tempa řeči. Tempo řeči je tak rychlé, že se řeč stává až nesrozumitelnou.

Jak se breptavost projevuje:

 • zrychlené tempo řeči, řeč se stává až nesrozumitelnou

 • hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny, artikulace je setřelá

 • změny v pohybech a celkovém chování

 • pohyby rychlé,zbrklé, překotné

 • u dětí bývá nápadný motorický neklid, snadná vzrušivost, emoční labilita

 

Poruchy hlasu

 

Poruchy hlasu jsou dvojího druhu. Organické poruchy hlasu jsou způsobeny např. nedomykavostí hlasivek, vrozenými vadami či anomáliemi. Získané poruchy hlasu mohou být způsobeny hlasovou únavou či chrapotem.

Křičí Vaše dítě, má chrapot trvající déle než 3 týdny ? Pak by mohlo jít o poruchu hlasu. Poruchy hlasu se projevují:

 • pocit hlasové únavy

 • chrapot trvající déle jak tři týdny

 • až bezhlasí

 

Elektivní mutismus

 

Elektivní mutismus je mluvní negativismus.

Projevy elektivního mutismu:

 • funkční útlum řeči – dítě chce mluvit, ale nejde to

 • dítě výběrově nekomunikuje s určitými osobami (např. doma komunikuje zcela normálně, ale mluvit ve školce odmítá)

Kdy začít s nápravou ?

Jako logoped s dlouhodobou praxí jednoznačně doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku. V pozdějším věku je náprava také možná, ale jde to obvykle pomaleji a svízelněji.

V ideálním případě by Vaše děti měly vstoupit do první třídy základní školy s náležitě rozvinutou řečí a s bezchybnou artikulací.

JE DOBRÉ VĚDĚT

bottom of page